25 Gener 2020

Alcoi.com

Alcoi.com

<< Notícies

BUTLLETÍ Núm. 39 Informació econòmica i fiscal

 

PARTICULARS

 • Ofertes de Treball
 • Pla PIVE 2012
 • Calendari laboral per a l’any  2013
 • Hipoteques: què passa si no puc pagar

 

AUTÒNOMS i EMPRESES

PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU

 • Limitacions als pagaments en efectiu
 • Exclusió del règim de móduls
 • Informació sobre béns en l’estranger
 • Noves sancions
 • Recordatori Obligacions Fiscals

 

PARTICULARS

1. OFERTES DE TREBALL:

 

1.   Administratiu/va Logística
Població: Ibi
Empresa: Anònima
 
2.   Comercial
Població: Alcoi
Empresa: Anònima
 
3.   Administratiu/va
Comarca: Vall d’Albaida
Empresa: Textil
 
4.   Operari/a de Producció
Població: Biar
Empresa: Anònima
 
5.   Promotor/a Grans Superficies
Població: Alacant
Empresa: Anònima
 
Per poder vorer les OFERTES de TREBALL i demés informació, s’ha d’accedir a través de www.intrastatalcoi.com “Àrea Privada”.
Si encara no t’has donat d’alta, entra a l’apartat “Contacte” i sol.licita les claus.
 
Més Informació sobre Ofertes de Treball
 
2. Pla PIVE 2012
 
El Pla d'Incentius al Vehicle Eficient (Pla PIVE) contempla una ajuda de 2.000 € - mil aportats pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i els altres mil pel fabricant o importador - per a l'adquisició d'un automòbil catalogat per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) amb les etiquetes A o B d'eficiència energètica amb un preu màxim de 25.000 € abans d'IVA. 
 
També podran beneficiar-se de les ajudes els vehicles elèctrics, híbrids o híbrids endollables o que usen combustible alternatiu. En el cas dels elèctrics, híbrids endollables i d'autonomia estesa s'elimina el topall de preu de 25.000 euros per a poder acollir-se a l'incentiu.
 
L'objectiu del programa PIVE és retirar de la circulació 75.000 vehicles de 10 a 12 anys antiguitat, la qual cosa permetria un estalvi de 26 milions de litres de combustible a l'any.
 

Aquesta ajuda se sol•licita directament en el concessionari on s'aplicarà la subvenció en el mateix moment de la compra per un import mínim de 2.000 €.

 
 
3. Calendari laboral per a l’any 2.013
Ja es coneixen ja els dies festius nacionals per al calendari laboral de l'any 2.013 publicats al BOE 
 
Els dies festius a nivell estatal seran els següents:
-       1 de gener: Any Nou
-       29 de març: Divendres Sant
-       1 de maig: Dia del treball
-       15 d'agost: Dia de l'Asumpció de la Verge
-       12 d'octubre: Dia Estatal
-       1 de novembre: Tots Sants
-       6 de desembre: Dia de la Constitució
-       25 de desembre: Nadal
 
Hem d'agregar a més, els dies festius per al País Valencià, que malgrat no ser oficial encara, solen ser:
-       18 de març: dilluns de falles
-       19 de març: Sant Josep
-       1 d'abril: Dilluns de Pasqua
-       2 de maig: Sant Vicent Ferrer
-       9 d'octubre: Diada del País Valencià
 
 
4. Hipoteques: què passa si no puc pagar
 
Si és probable que et trobes amb problemes per a complir amb l'obligació del pagament de les mensualitats de la hipoteca mai cal deixar de pagar, i deus actuar amb el suficient temps d'antelació.
 
Negociar amb el banc: quant vegem que estem enfront d'una possible reducció d'ingressos o en una circumstància que ens obligue a considerar el no pagament de les mensualitats de la hipoteca, cal acudir al banc i exposar la nostra situació.
 
Alternatives Possibles
•         Carència: Alguns contractes d'hipoteca contemplen els anomenats “mesos de manca”, en el que no es paguen mensualitats, sense que açò signifique un augment dels interessos.
•         Ampliació del termini. Si no hi ha períodes de carència, o si ja s'han esgotat, sempre queda recórrer a una ampliació de la vida de la hipoteca, que suposa que es redueix el pagament de la mensualitat, però s'allarga el termini del deute, i amb açò els interessos.
 
•         Reunificació de deutes. Una altra alternativa és reunir tots els deutes del client (fins i tot les que vengen d'un altre banc) en un sol compte, la qual cosa suposa un augment notable dels interessos que paga, però pot ser un alleujament temporal.
 
 
AUTÒNOMS i EMPRESES
PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU

El passat dia 30 d'octubre es va publicar en el BOE la Llei 7/2012 de prevenció i lluita contra el frau, que pretén intensificar la persecució i sanció davant el frau fiscal i l'economia submergida.
S'instrumenten una sèrie de mesures que cerquen, rebaixar l'efecte que el frau té sobre els ingressos de l'Administració i augmentar aquesta per tots els mitjans. Detallem les mesures a continuació:
 
1. Limitacions als pagaments en efectiu
 
Es prohibeixen els pagaments en efectiu superiors a 2.500 euros per operació en els quals intervinga algun empresari o professional. No obstant açò, si el pagador és una persona física no resident i no empresari o professional, el límit ascendeix a 15.000 euros. Aquests límits afecten tant a lliuraments de béns com a prestacions de serveis. Aquests límits no afecten als ingressos en entitats bancàries ja que aquestes tenen el seu propi règim d'informació a l'Administració per les operacions en efectiu.  S'esmenta expressament que si es fraccionen operacions, se sumaran els imports de totes elles.
 
Tots (particulars inclosos) tindran l'obligació de conservar els justificants dels mitjans de pagament durant cinc anys (temps que tardaran a prescriure les infraccions d'aquesta regla com la potestat de sancionar de l'Administració).
 
Règim sancionador: es preveu una sanció del 25% del pagament efectuat, que podrà exigir-se solidàriament al pagador i el cobrador.
 
Aquestes limitacions entren en vigor el pròxim 19 de novembre, i també afectaren als pagaments pendents en efectiu negociats o pactats abans de l'entrada en vigor de la norma.
 
 
2. Exclusió del règim de mòduls
 
Els empresaris acollits al mètode de tributació per estimació objectiva, mòduls, i que facturen menys del 50% dels seus ingressos a particulars, seran exclosos d'aquest règim tributari sempre que els seus rendiments íntegres superen els 50.000 euros anuals.
 
3. Informació sobre béns en l'estranger

Tots els contribuents estaran obligats a presentar una declaració informativa sobre els seus béns situats en l'estranger. L'obligació d'informar s'estén als comptes bancaris, títols o valors i immobles situats en altres països, independentment que tant l'adquisició com la tinença dels mateixos declaren segons la legislació d'aqueixos països.
 
En cas de no presentar en termini o presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses aquestes declaracions informatives es consideraran sancions molt greus. També ho seran la presentació de les mateixes per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics.
 
Les sancions a aplicar en aquests casos seran una multa fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix compte que haguera hagut d'incloure's en la declaració o hagueren sigut aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros.
 
 
4. Noves sancions
 
S'introdueixen dins del règim sancionador certes situacions. Aquells contribuents que presenten una declaració en paper quan estiguen obligat a realitzar-la per via telemàtica podran ser sancionats amb 1.500 euros.
 
Si l'Administració envia un requeriment a un contribuent perquè aquest aportació determinada informació i no ho fa en el termini indicat serà sancionat amb 1.000 euros si el contribuent és un particular i amb un mínim de 3.000 euros en cas d'empresaris autònoms, professionals o societats. La sanció màxima per a aquests últims serà de 600.000 euros.
 
Aquells contribuents que estiguen sent inspeccionats per l'Administració Tributària i no col•laboren amb els funcionaris encarregats del procediment seran sancionats amb una multa que d'entre 1.000 i 100.000 euros en cas dels particulars i amb un màxim de 600.000 euros en el cas d'empresaris.
 
 
5. Recordatori
OBLIGACIONS FISCALS
 
Fins al 5 de NOVEMBRE MODELS
 • RENDA
Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2011
Si es va fraccionar el pagament amb o sense
domiciliació en entitat col.laboradora..................................................... 102
 
Fins al 12 de NOVEMBRE MODELS
INTRASTAT Declaració 10/2012 Estadística Comerç Intracomunitari . . . N-I N-I 0-I 0-I .
 
Fins al 20 de NOVEMBRE MODELS
 • RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda, guanys de transmissions o reemborsaments d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva o d'aprofitaments forestals de veïns en forests públiques, rendes d'arrendament d'immobles urbans, cabdal mobiliari, persones
Octubre 2012. Grans Empreses.......................        111,115,117,123,124,126,128
 
 • IVA
Octubre 2012. Règim General. Autoliquidació............................. 303
Octubre 2012. Operacions assimilades a les importacions ........... 380
Octubre 2012. Grup d'entitats, model individual ......................... 322
Octubre 2012. Grup d'entitats, model agregat............................. 353
Octubre 2012. Declaració recapitulativa
d'operacions intracomunitarias .................................................... 349
Octubre 2012. Declaració d'operacions incloses en els
Llibre  registre de l'IVA i del IGIC ................................................. 340
 
FINS AL 30 MODELS
IVA
Sol.licitud d'inscripció / renúncia. Registre de
devolució mensual ................................................................ 036
 
Si necessita ampliar informació o realitzar alguna consulta, no dubte a contactar amb el nostre despatx info@intrastatalcoi.com www.intrastatalcoi.com
 
Aquest Butlletí és merament informatiu, per la qual cosa INTRASTAT ALCOI no es fa responsable de la interpretació i l'ús que puga fer-se de la informació continguda en ell